Universul meuREGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE
A CONCURSULUI „UNIVERSUL MEU”
Grupul Ńintă:
• elevii claselor primare din Ńară;
• cadrele didactice din scolile partenere;
Parteneri :
• Inspectoratul Scolar al JudeŃului Maramures
• Casa Corpului Didactic Maramures
• Complex Astronomic Baia Mare
• FundaŃia de Voluntari Somaschi
• AsociaŃia OrganizaŃia Caritas a Diecezei Satu-Mare, Centru Comunitar Francisc de
Assisi Baia Mare
• Scoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare
SecŃiunile proiectului:
• CreaŃie literară
• Colaj
• Felicitări
• CreaŃie plastică (desen, pictură…)
REGULAMENT DE PARTICIPARE
CREAłIILE LITERARE
• Lucrările să respecte tema - aspecte ale Universului (inclusiv creaŃii SF); să respecte
cerinŃele de elaborare ale unei creaŃii literare si de încadrare în pagină;
• Lucrările vor fi redactate în format A4, Word 97- 2003 doc., Times New Roman, caractere
de 12, spaŃiere la un rând;
• Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, Ń, s);
• Maxim 1 pagină A4;
• Numele autorului, al profesorului îndrumător si instituŃia de provenienŃă se vor scrie în
colŃul din dreapta, sus. (Times New Roman 12);
• Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
• Autorii îsi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării si respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală.
• Lucrările care nu respectă cerinŃele de mai sus vor fi eliminate din concurs.
• Fiecare lucrare trebuie să conŃină date despre participant (titlul lucrării, numele autorului,
clasa, scoala, numele profesorului coordonator.
• CreaŃiile literare vor fi trimise atât în plic cât si online pe adresa:
lacramioaracodruta@yahoo.com
CREAłIILE PLASTICE:
• Elevii trebuie să surprindă în forme si culori, în tehnică de lucru la alegere, aspecte ale
Universului (Pământul, Soarele, Luna, planetele, stelele, extraterestrii... inclusiv creaŃii SF)
pe hârtie A4, iar pe faŃă, în partea dreaptă jos, se va lipi următoarea etichetă:
Numele elevului:
Titlul lucrării: Clasa:
Cadru didactic îndrumător:
Scoala:
Loc. Jud.
• Desenele trebuie să fie originale, realizate de participanŃi si să nu mai fi fost premiate la alte
concursuri similare.
• Colajele trebuie să fie puse într-o folie protectoare pentru a nu se deteriora în timpul
transportului si pentru a putea fi expuse.
• Felicitările maxim format A5.
• Nu se acceptă în concurs creaŃiile care conŃin caractere sau elemente cenzurate, elemente
defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel si pot ofensa
persoane sau grupuri de persoane.
• Nu vor fi jurizate lucrările: care nu sunt însoŃite de fisa de înscriere, care nu respecta tema
propusă, lucrările copiate, în care se observă intervenŃia adulŃilor.
• Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secŃiuni si pe
clase, urmărindu-se originalitatea si imaginaŃia elevilor. Se vor acorda premiile: Premiul
Special, I, II, III, menŃiuni si diplome de participare pentru elevi.
O parte din creaŃii vor fi expuse la Complexul Astronomic Baia Mare, restul vor fi
donate Centrului Comunitar Francisc de Assisi Baia Mare.
• Criteriile de evaluare a creatiilor vor fi:
o încadrarea în temă, evidenŃierea mesajului;
o forme de expresie estetică prin armonizarea elementelor compoziŃionale vizuale
folosite;
o originalitatea de expresie artistico-plastică, de folosire sintetică a formelor semnsimbol;
o armonizarea idee-mesaj-stil fuzionând într-o sinergie compoziŃională echilibrată;
o impactul vizual si comunicativ: calitatea design-ului;
• Nu se admit contestaŃii. Lucrările elevilor nu se restituie.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE !
• Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări, indiferent de secŃiune.
ParticipanŃii vor primi diplomele, acordurile de parteneriat si adeverinŃele în format
electronic până în data de 17.06.2016 pe adresa de e-mail specificată în fisa de înscriere.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea si îndrumarea
elevilor, vor primi:
o diploma de merit pentru participarea la activităŃile proiectului educaŃional;
o adeverinŃă de coordonator elevi;
o adeverinŃă pentru susŃinerea performanŃei scolare si pregătirea remedială a
elevilor;
o adeverinŃă de participare la expoziŃia tematică din cadrul proiectului;
o adeverinŃă de voluntariat.
• Trimiterea lucrărilor presupune că participanŃii au acceptat integral condiŃiile prezentului
regulament.
• Lucrările vor fi trimise prin postă, până la data de 13.05.2016, într-un plic A4, la următoarea
adresă:
Concurs UNIVERSUL MEU
Prof. înv.primar HOSCIUC LĂCRĂMIOARA
Scoala Gimnazială “GEORGE COSBUC” Baia Mare
LOCALITATEA Baia Mare
STR. Gheorghe Bilascu NR. 19A
JUD. MARAMURESDesenele noastreBaia Mare: Expozitia de arta vizuala ”Universul Meu” a ajuns la a IV-a editieExpozitia de arta vizuala ”Universul Meu”, prezentata la Complexul Astronomic Baia Mare, a ajuns la a patra editie. Vernisajul prezinta o selectie a celor mai valoroase lucrari artistice realizate de elevi de la mai multe institutii de invatamant din Romania, in cadrul unui concurs national cu acelasi nume, expresie obiectivata a unui proiect educational national de stimulare prin arta a interesului pentru aceasta stiinta extraordinara, astronomia. In cadrul proiectului, micutii artisti s-au documentat, si-au ales o tema favorita si o tehnica de arta vizuala, sub indrumarea unui cadru didactic, iar odata realizata, lucrarea a fost inscrisa la concursul national ”Universul Meu” si jurizata.Proiectul concursului national, al carui aplicant a fost Scoala Gimnaziala ”George Cosbuc” din Baia Mare, a avut ca parteneri Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, Casa Corpului Didactic Maramures, Complexul Astronomic Baia Mare, Fundatia de Voluntari Somaschi, Centrul Comunitar Francisc de Assisi Baia Mare si Scoala Gimnaziala ”Alexandru Ioan Cuza”. Coordonatorii acestui proiect sunt prof. inv. primar Lacramioara Hosciuc si prof. inv. primar Cristina Sinf – carora le multumim pentru ideea si anvergura nationala conferita acestui proiect ajuns la a patra editie. Au participat la concursul national 554 de lucrari inscrise de 77 de scoli din 30 de judete, sub indrumarea a 133 de cadre didactice.

Expozitia de proiect a concursului national este, actualmente, prezentata la Complexul Astronomic Baia Mare, partener in proiect, gazda a celor aproape 90 de lucrari premiate in acest an (iunie 2016). Expozitia este componenta a turului de vizitare a institutiei noastre, iar lucrarile sunt admirate si apreciate de mii de vizitatori, in fiecare an.
Ilustrari uluitoare ale talentului artistic, ale imaginatiei debordante, ale cunostintelor dobandite si a interesului pentru astronomie, aceste lucrari realizate in diverse tehnici artistice complexe si cu o tematica diversa ar putea constitui plus valoarea oricarei galerii de arta contemporana din Romania si din lumea intreaga.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu